IDS و IPS تفاوت

by Alireza mahabadi

IDS و IPS تفاوت

امروزه کاربران بیش از قبل وابسته به اینترنت و شبکه هستند ولی  در این میان ناامنی هایی وجود دارد که سودجویان و هکرها اهدافشان را پیش ببرند . اما به لطف پیشرفت تکنولوژیی راه هایی وجود دارند تا شبکه را ایمن کنیم

چیست؟ IPS و IDS 

: IDS

 (سیستم های تشخیص نفوذ) Intrusion Detection System

: IPS

 (سیستم های جلوگیری از نفوذ) Intrusion Prevention System

چیست؟ IDS کاربرد

سیستمی که میتواند با انجام پویش درگاه ها ، جمع آوری اطلاعات وغیره فعالیت های مخرب هکر را شناسایی و گزارش دهد 

: IDS ویژگی های

شناسایی ترافیک های مشکوک -

گزارش تهدیدهای امنیتی به مدیران -

IPS قیمت پایین تر نسبت به -

: IDS انواع

Network-based Intrusion Detection

Host-based Intrusion Detection

Distributed Intrusion Detection

: چیست IPS کاربرد

میتواند تهدید ها و فعالیت های مخرب را شناسایی کرده و گزارش دهد ، علاوه بر آن خود با آن ها مقابله می کند و سیستم را ایمن نگه می دارد

: IPS ویژگی های

 شناسایی فعالیت های مخرب -

 گزارش تهدید های امنیتی به مدیران -

 مقابله و جلوگیری از فعالیت های مخرب -

: IPS انواع

NIPS

WIPS

BNA

HIPS